Δημοσιεύσεις

Κατά τη διάρκεια των διδακτορικών του σπουδών παρουσίασε τις εργασίες του στα εξής συνέδρια:

(1) IMAEF 2009, The Ioannina Meeting on Applied Economics and Finance Ioannina, June 11-12, 2009.

(2) 7th Global Conference on Business & Economics, Rome, Italy, October 13-14, 2007.

(3) The 3rd  Hellenic Observatory PhD Symposium, LSE, London 14 & 15 June 2007.

(4) 2007 Oxford Business & Economics Conference, St. Hugh’s College, Oxford University, Oxford, UK, June 24-26, 2007.

(5) 10th International Conference of the Economic Society of Thessaloniki, “The Challenges of Wider E.U.”, November 9-11, 2000.

Με βάση τα παραπάνω κείμενα εργασίας, τις παρατηρήσεις των μελών της τριμελούς επιτροπής, τις παρατηρήσεις των συνέδρων αλλά και άλλων συναδέλφων που τα σχολίασαν, ο υποψήφιος συνέγραψε συνολικά τρία άρθρα με τίτλους:

1) «R&D and Tobin’s q in an Emerging Financial Market: The Case of the Athens Stock Exchange»

2) «Monopolistic Power and Tobin’s q as Determinants of R&D Decision: Evidence from a Small Emerging Market»

3) «R&D Investments, Monopolistic Power and Growth: Evidence from a Small Emerging Market»

Από αυτά, το 1ο άρθρο έχει δημοσιευτεί από το περιοδικό «Managerial and Decision Economics», το Φεβρουάριο του 2010.

Parchardis, E.G. Varsakelis, N. C. (2010), “R&D and Tobin’s q in an Emerging Financial Market: The Case of the Athens Stock Exchange”, Managerial and Decision Economics.